Διεκπεραίωση περιστατικού με εισαγγελική εντολή

Ημερομηνία καταχώρησης (15/01/2010)Διεκπεραίωση περιστατικού με εισαγγελική εντολή


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ.Πρωτ. 3899/Γνωμ.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Τηλ. 2106411528
Fax. 2106411523

Προς
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Σε σχέση με το περιεχόμενο του υπ’ αριθμ, πρωτ. 801/2/4-8-9-2007
εγγράφου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Κοζάνης,-
παρατηρούμε τα εξής :
- Η ακούσια στέρηση- της προσωπικής ελευθερίας ψυχασθενούς σε
νοσηλευτικό Ίδρυμα για τους σκοπούς αυτής - η οποία γίνεται στα πλαίσια
της δημόσιας ασφάλειας από επικίνδυνους ψυχασθενείς — προβλέπεται
[εκτός από το άρθρο 69 Π.Κ., που εδώ δεν πρόκειται] ειδικά από το άρθρο
5 Ευρ.Σ.Δ.Α. και τα άρθρα 95 - 99 ν. 2071/92, που συνάδουν με το πρώτο.
Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτή πρέπει  να προηγηθεί κάποια
προετοιμασία, η οποία και νομιμοποιείται από τον άνω σκοπό και εντός
των αναγκαίων προς τούτο ορίων. Η διαπίστωση της ψυχασθένειας
κάποιου και το επικίνδυνον αυτού είναι σαφές ότι, εάν δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί με την εκούσια εξέταση κ,λ.π. του ατόμου, επιβάλλεται να
γίνεται με την ακούσια νοσηλεία αυτού σε μονάδα ψυχικής υγείας. Η
ακούσια αυτή νοσηλεία προϋποθέτει τη σύλληψη του ατόμου και τη
μεταφορά του στο κατάλληλο νοσοκομείο κ,λ.π. Την προεργασία αυτή
εποπτεύει και ελέγχει και τελικά διατάζει ο εισαγγελέας Πρωτοδικών του
τόπου κατοικίας διαμονής του προσώπου κατά ρητή διάταξη του άρθρου
96 ν. 2071/92.
Ο Εισαγγελέας στην άνω περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του
δικαστικού λειτουργού {87 Συντ.) και με τις εγγυήσεις της ιδιότητας αυτής.
Και ναι μεν η ενέργεια αυτού εμφανίζεται να έχει διοικητικό χαρακτήρα,
αφού δεν συνδέεται με αξιόποινη πράξη, πλην όμως είναι σαφές ότι
πρόκειται για παραγγελία με την οποία ζητείται η σύλληψη προσώπου και
στηρίζεται σε ρητή διάταξη νόμου - πρβλ. 123§2 εδ. Ιγ Π.Δ. 141/91 - που
φέρει χαρακτήρα  εν ευρεία  έννοια  καταδιωκτικού, εγγράφου  και
δικαιολογεί  τη   σύλληψη.   Επομένως  η   συμμόρφωση   σ/αυτή   είναι
υποχρεωτική τόσο για τα όργανα στα οποία απευθύνεται [= Αστυνομική αρχή] - βλ; άρθρα 9 ν. 1756/88 και 18 ν. 1481/84 - πρβλ. άρθρο 13 Κ.Π.Δ.
- όσο και για το πρόσωπο που το αφορά. Τα μεν πρώτα οφείλουν να την
εκτελέσουν, το δε δεύτερο να υπαχθεί στην φυσική εξουσία των πρώτων
για την εκτέλεση, της άνω παραγγελίας και δη για τη μεταφορά του
προσώπου σε οικεία δημόσια ψυχιατρική κλινική. Έτσι, εφόσον το  πρόσωπο δεν προσ οικειοθελώς, ταέρχεται παραγγελθέντα αρμόδια
αστυνομικά όργανα είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιήσουν την προς
τούτο αναγκαία βία[βλ. και άρθρο 278§2 εδ. Β΄ Κ.Π.Δ. και 119 Π.Δ. 141/91]
για την εκτέλεση της παραγγελίας, η οποία άλλως θα εξηρτάτο από τη
θέληση του προσώπου [πρβλ, και Μάνεση - Ατομικές Ελευθερίες (1982)
σελ. 183, Δαγτόγλου - Ατομικά Δικαιώματα - 2005 Α σελ. 299 Νο 404,
Μπουρόπουλο υπό 278 Κ,Π.Δ. τομ. Α\' σελ. 364, Ζησιάδη Ποινική
Δικονομία τομ. β\' (1977) σελ; 254 Νο 491].
Η άνω βία καλύπτεται από το άρθρο 20 Π.Κ.
Η παραγγελία του Εισαγγελέα απευθύνεται στην οικεία αστυνομική
αρχή, ήτοι στον διοικητή αυτής. Η ανάθεση από τον τελευταίο της
εκτέλεσης αυτής σε αστυνομικό υπάλληλο που τελεί υπό  τις διαταγές του,
είναι ζήτημα εσωτερικό, δηλ. της οικείας υπηρεσίας - πρβλ. και άρθρο
123§5 Π.Δ. 141/91 - διαρκεί δε μέχρι της παραδόσεως του προσώπου
στην οικεία Κλιινική [και όχι στον επικεφαλή του ΕΚΑΒ, αφού και αυτός
στην κλινική θα τον μεταφέρει και ο οποίος δεν εκπροσωπεί αυτή], που
είναι και ο σκοπός της συλλήψεως. Ορθά έχει στο σημείο αυτό ολόκληρο το
εδάφιο β’ της 1007/3/7-11-10-2001
διαταγή της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και η οποία πρέπει να εφαρμόζεται.
Αφής στιγμής το πρόσωπο συλλαμβάνεται σε εκτέλεση της
εισαγγελικής παραγγελίας, τούτο τελεί «υπό κράτηση με διαταγή της
αρχής» - ‘δηλ. της εισαγγελικής [βλ. και Γνωμ. Εισ. ΑΠ 7/2006] - και για όσο
χρόνο ορίζει ο ν. 2071/92 [πρβλ. γι΄ αυτό Γνωμ. Εισ. ΑΠ 12/2006].
Επομένως έχουν εφαρμογή εδώ τα άρθρα 172, 173 Π.Κ. Τα άρθρα
αυτά δεν έχουν εφαρμογή μόνον όταν υπάρχει σύλληψη στα πλαίσια
αξιόποινης πράξης αλλά σε κάθε περίπτωση νόμιμης σύλληψης από
αρμόδια αρχή σε εκτέλεση νόμιμης παραγγελίας αρμόδιας αρχής.
Από τα παραπάνω προκύπτουν και οι απαντήσεις στα ερωτήματα
σας.
Ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Αθανάσιος Κονταξής

Κοινοποίηση
κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της χώρας (με την παράκληση να
ενημερώσουν τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας
τους)

Ε Γ/
Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο