ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

Ημερομηνία καταχώρησης (05/09/2014)ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 5
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης
Επιχειρησιακοί στόχοι−Διάρθρωση

δδ) Ο διορισμός υπαλλήλων στο Ε.Κ.Α.Β., καθώς και 
διακριθέντων αθλητών σε Φορείς του Υπουργείου.

Άρθρο 7
Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
Επιχειρησιακοί στόχοι− Διάρθρωση

ζζ) Ο τρόπος και οι διαδικασίες διακίνησης των εκτά−
κτων και μη περιστατικών και της παροχής επείγουσας 
ιατρικής βοήθειας, τόσο από το Ε.Κ.Α.Β., όσο και από 
τα ασθενοφόρα των υγειονομικών μονάδων της χώρας, 
καθώς και η διασύνδεση των Τ.Ε.Π. των Νοσοκομείων 
με το Ε.Κ.Α.Β

Άρθρο 24
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας
Επιχειρησιακοί Στόχοι − Διάρθρωση

γγ) Η συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β. και τα νοσοκομεία για τη 
διακομιδή των ασθενών στα εφημερεύοντα νοσοκομεία.
δδ) Η ηλεκτρονική καταγραφή των διατιθέμενων σε 
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες κλινών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο