Επιχορήγηση του Ε.Κ.Α.Β. με το ποσό των 3.250.000,00 ευρώ »

Ημερομηνία καταχώρησης (17/06/2015)ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ  έγκριση της επιχορήγησης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),
 με το ποσό των τριών εκατομμυρίων, διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(3.250.000,00€) από την πίστωση που αναλήφθηκε με την ανωτέρω (6) σχετική 
Απόφαση σε βάρος του Φ. 210 Κ.Α.Ε. 2314 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, οικ. έτους 2015, με την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του, με Α.Φ.Μ. 090073326 και έδρα την Αθήνα, και κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό IBAN GR 73 0171 0170 0060 1703 0022 761 που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς. Η επιχορήγηση του ως άνω Κέντρου πραγματοποιείται για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών του δαπανών για το οικονομικό έτος 2015. 
 Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο