ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. Αν.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ημερομηνία καταχώρησης (22/06/2016)ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. Αν.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου με την επωνυμία \'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β.)\', που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Προξένου Κορομηλά αριθμ. 51,  όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.

 

κ. Υπουργέ,

Νιώθουμε ηθική υποχρέωσή μας να σας αποστείλουμε το παρόν υπόμνημα και να σας επισημάνουμε ότι η νομοθετική ρύθμιση που έχετε εισάγει  και ετοιμάζεστε να θέσετε σε εφαρμογή, ήτοι η διάταξη του άρθρου 78 Ν. 4368/2016, σύμφωνα με την οποία προτίθεστε να στελεχώσετε τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας [α] με προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και [β] με προσωπικό των Ο.Τ.Α.:

 

 

n    Όχι μόνο ΔΕΝ λύνει κανένα πρόβλημα,

n    ΟΧΙ μόνο δεν εξασφαλίζει παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και ασφαλούς διακομιδής ασθενών,

n    Αντίθετα η τυχόν εφαρμογή της ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ, κυρίως δε ανθρώπων των απομακρυσμένων περιοχών της επαρχίας, αντιμετωπίζοντας τους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας!!

 

 

κ. Υπουργέ,

 

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να γίνουμε συνεργοί στη διακινδύνευση ή στην απώλεια ανθρώπινων ζωών.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ και εσάς κ. Υπουργέ, ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 78 Ν. 4368/2016.

 

       

 

 

 

Οι λόγοι που επιτάσσουν την άμεση κατάργηση της διάταξης είναι- όλως ενδεικτικά – οι ακόλουθοι:

 

Α’  ΛΟΓΟΣ, που καθιστά την εφαρμογή της διάταξης επικίνδυνη:

1.- Σύμφωνα με το υπ\' αριθμ. 62/2007 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Τεύχος Α\',  Αρ. Φύλλου 70/22-3-2007), καθορίστηκαν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των επαγγελματιών της ειδικότητας “Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου”.

2. Στο ως άνω Προεδρικό Διάταγμα ορίζονται, μεταξύ άλλων, οι τυπικές και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο κάθε επαγγελματία, προκειμένου αυτός να χαρακτηριστεί “ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ” και να εκτελέσει τα καθήκοντα που οφείλει εκ του Νόμου να εκτελεί ο διασώστης- πλήρωμα ασθενοφόρου.

3. Ουσιώδες τυπικό προσόν που οφείλει να κατέχει ο “διασώστης- πλήρωμα ασθενοφόρου” είναι [α] να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, [β] να έχει λάβει την πιστοποίησή του και [γ] να έχει λάβει την άδεια άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, κανείς άλλος πλην των προσώπων που συγκεντρώνουν υποχρεωτικά και τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις [ήτοι α] ειδικά εκπαιδευμένοι από το ΙΕΚ ΕΚΑΒ και β] πιστοποιημένοι από το ΙΕΚ ΕΚΑΒ και γ] έχοντες άδεια άσκησης επαγγέλματος]

ΔΕΝ μπορεί να  υποκαταστήσει το ρόλο της ειδικότητας Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Κανείς άλλος ΔΕΝ μπορεί να βαπτιστεί – ούτε με νομοθετική ρύθμιση- “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου”.

 

Οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση – εξαιρετικά ταχύρρυθμη- χωρίς πουθενά να προσδιορίζονται υποχρεωτικά:

 [α] τα κεφάλαια ή οι τομείς που πρέπει να περιλαμβάνει

[β] τα κριτήρια βάσει των οποίων το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή του προσωπικού των ΟΤΑ  αναβαθμίζεται σε οδηγό ασθενοφόρου,

καθιστά το προσωπικό της Πυροσβεστικής ή των ΟΤΑ ανεπαρκές για το υψηλότατο καθήκον που οφείλει να εκτελέσει, ήτοι την κάλυψη του επείγοντος και την παροχή επείγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας, την οποία είναι

 

εξειδικευμένοι να παρέχουν ΜΟΝΟ όσοι έχουν την ειδικότητα “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου”.

 

κ. Υπουργέ,

Η έλλειψη εξειδίκευσης του προσωπικού της Πυροσβεστικής ή των ΟΤΑ, η οποία ΔΕΝ μπορεί να αναπληρωθεί ούτε με την εξαιρετικά ταχύρρυθμη “εκπαίδευση”,  δυστυχώς θα επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημία.

Θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, η απώλεια των οποίων θα οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη ουσιαστικών και τυπικών Προσόντων  των οδηγών των ασθενοφόρων των Κ.Υ.

 

Β’  ΛΟΓΟΣ, που καθιστά την εφαρμογή της διάταξης επικίνδυνη:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 11 εδ. Β’ του Ν. 1579/1985, όπως προστέθηκαν με την παρ.15 του άρθρου 66 Ν.3984/2011 ορίζεται ότι:

"Τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας της χώρας ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να διαθέτουν υπό τη συντονιστική αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. και των παραρτημάτων του, τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα

 

τους, καταλλήλως στελεχωμένα και εξοπλισμένα, σύμφωνα με μηνιαίο πρόγραμμα, το οποίο υποβάλλεται εγκαίρως στο Ε.Κ.Α.Β.”.

 

Ενόψει της παραπάνω ρύθμισης τίθεται ακόλουθο ουσιώδες πρόβλημα:

Το προσωπικό του Συντονιστικού Κέντρου του ΕΚΑΒ θα βρίσκεται εκτεθειμένο σε καταγγελίες και  πειθαρχικές διώξεις διότι θα “αναγκάζεται” να αποστέλλει  ασθενοφόρα στελεχωμένα από μη εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο βεβαίως δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις να αντιμετωπίσει το επείγον, να παράσχει επείγουσα προ-νοσοκομιακή φροντίδα σε όσους την έχουν ανάγκη και να προλάβει είτε τη χειροτέρευση της υγείας των μεταφερομένων ασθενών ή ακόμη και το θάνατο.

Σημειωτέον ότι έχουμε ήδη πληθώρα καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος εργαζομένων του Συντονιστικού Κέντρου του ΕΚΑΒ, οι οποίοι καταδικάστηκαν από τα ποινικά Δικαστήρια, διότι έδωσαν εντολή να μεταβεί σε επείγον περιστατικό ασθενοφόρο  το οποίο δεν ήταν στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό και εξαιτίας του γεγονότος αυτού δεν διασώθηκαν ανθρώπινες ζωές.

 

 

 

Γ’  ΛΟΓΟΣ, που καθιστά την εφαρμογή της διάταξης επικίνδυνη:

Τρίτος λόγος που καθιστά επικίνδυνη την εφαρμογή της ως άνω διάταξης για τα μέλη των Σωματείων μας είναι και ο ακόλουθος:

Στις περιπτώσεις όπου τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ή των Κ.Υ. θα στελεχώνονται από κοινού τόσο από  Διασώστες του ΕΚΑΒ όσο και από “αναβαθμισμένο” προσωπικό της Πυροσβεστικής ή των ΟΤΑ ελλοχεύει ο κίνδυνος διασώστες του ΕΚΑΒ να βρεθούν κατηγορούμενοι ακόμη και στα ποινικά Δικαστήρια για λάθη και παραλείψεις που οφείλονται στην ανεπάρκεια και την έλλειψη εξειδίκευσης του οδηγού του ασθενοφόρου- προσωπικού της Πυροσβεστικής ,των ΟΤΑ ή γενικότερα από οδηγούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Δ’  ΛΟΓΟΣ, που καθιστά την εφαρμογή της διάταξης επικίνδυνη:

Τέλος επισημαίνουμε ότι, όπως γνωρίζετε, Κέντρα Υγείας υφίστανται κυρίως σε περιοχές απομακρυσμένες.

Η στελέχωση των ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας των περιοχών αυτών με ανειδίκευτο προσωπικό, ισοδυναμεί αιτιωδώς:

Ø    ΟΤΙ η πολιτεία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους αυτούς ως δεύτερης κατηγορίας.

Ø   ΟΤΙ η πολιτεία θεωρεί ότι οι ζωές των ανθρώπων αυτών είναι ελάσσονος σημασίας σε σχέση με τους ανθρώπους των πόλεων.

 

 

 

κ. Υπουργέ,

όπως γνωρίζετε, η ανθρώπινη ζωή είναι ύψιστο έννομο αγαθό.

Καθημερινά δίνουμε ένα αγώνα δρόμου για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να επιδείξετε και εσείς τη δέουσα ευαισθησία, προκειμένου να μην διακινδυνεύουν με πράξεις σας ή παραλείψεις σας ανθρώπινες ζωές.

 

Για τους λόγους που προεκτέθηκαν

Και με τη επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας,

 ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ:

Την ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της διάταξης του άρθρου 78 του Ν. 4368/2016.

Θεσ-νίκη, 22-6-2016

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ  ΤΗΣ ΠΟΠΕΚΑΒ

         Ο                                                          Ο

    Πρόεδρος                                        Γεν Γραμματέας

 

Αγγελίδης Χρήστος                          Βεντούλης Χρήστος

 κατεβάστε το υπόμνημα Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο