Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Το

Ημερομηνία καταχώρησης (27/12/2016)ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα


 Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις 

των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, 

ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές 

διατάξεις» (Α΄ 224 ). Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο