Μετατάξεις σε Ανώτερη Κατηγορία

Ημερομηνία καταχώρησης (17/10/2018)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετατάξεις σε Ανώτερη Κατηγορία

Με αφορμή την εισήγηση του Αντιπροέδρου του ΕΚΑΒ κ. Μυλωνά για μετατάξεις συναδέλφων σε ανώτερη κατηγορία σας κοινοποιούμε τα παρακάτω για την ενημέρωσή σας, επιφυλασσόμενοι για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας για την τήρηση της αξιοκρατίας και της νομιμότητας.

Μετατάξεις σε Ανώτερη Κατηγορία

Το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα με την Πράξη 48/2017 του Κλιμακίου Ι΄ Τμήματος του δικαστηρίου, χρόνος υπηρεσίας που λαμβάνεται υπ’ όψη για τη μισθολογική κατάταξη του μετατασσόμενου σε ανώτερη κατηγορία, είναι μόνο αυτός που διανύθηκε με το τυπικό προσόν (τίτλο σπουδών) της κατηγορίας στην οποία έγινε η μετάταξη, αποκλειομένου του χρόνου που διανύθηκε με τίτλο σπουδών κατώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας, έτσι ώστε να μην εξομοιώνεται μισθολογικά η υπηρεσία που παρέχεται από υπαλλήλους διαφορετικών εκπαιδευτικών κατηγοριών. Σύμφωνα με την ίδια Πράξη, εάν η κατάταξη με τον τρόπο αυτό οδηγεί σε μισθολογική υποβάθμιση του υπαλλήλου, πρέπει να του χορηγηθεί το μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στον προηγούμενο (προ της μετάταξης) βασικό μισθό ή στο αμέσως πλησιέστερο πάνω από αυτόν. Κατά της πράξης αυτής του Κλιμακίου ασκήθηκε αίτηση ανάκλησης επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 40/2017 πράξη Τμ. Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με αυτή απορρίφθηκε η αίτηση ανάκλησης της 48/2017 Πράξης Κλιμακίου.

Σε περίπτωση αλλοδαπού τίτλου σπουδών που έχει αναγνωρισθεί είτε από τον ΔΟΑΤΑΠ είτε από το Σ.Α.Ε.Π., ως χρόνος κτήσης του τυπικού προσόντος θεωρείται:

α. Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης ισοτιμίας ή επαγγελματικών προσόντων, εφόσον η αναγνώριση διενεργήθηκε κατόπιν εξέτασης σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων (επί ισοτιμίας) ή δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης ή γραπτής δοκιμασίας (επί επαγγελματικής ισοδυναμίας).

β. Ο χρόνος κτήσης του τίτλου στην αλλοδαπή, εάν η αναγνώριση διενεργήθηκε χωρίς την τήρηση κάποιας από τις ανωτέρω διαδικασίες. Και στις δύο περιπτώσεις αφετηρία και προϋπόθεση υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας αποτελεί η ημερομηνία κατάθεσης του τίτλου στην υπηρεσία του υπαλλήλου (Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 34/2016).
3. Προσωπική διαφορά

Σε περίπτωση μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, η τυχόν προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του Ν.4354/2015 που σχηματίσθηκε την 1-1-2016, συμψηφίζεται με το ποσό κατά το οποίο αυξάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου, λόγω της μετάταξης (Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 2/55637/ΔΕΠ/2016).4. Τυπικό προσόν

Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη μετάταξη των μονίμων υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, είναι να έχουν το τυπικό προσόν που ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 50/2001, όπως ισχύει, για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσονται (άρθρο 76, παρ.1 του Ν.3584/2007).

Στο άρθρο 217 του Ν.3584/2007 επίσης ορίζονται τα ακόλουθα:

Η απαιτούμενη εμπειρία, ως επικουρικό προσόν διορισμού ή μετάταξης, αποδεικνύεται με έναν από τους τρόπους που ορίζει το άρθρο 26 του Π.Δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 108/2016, 87/2015).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η εμπειρία αποδεικνύεται:

α. Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

β. Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημόσιας Αρχής.

γ. Είτε με όμοια βεβαίωση Νομικού Προσώπου του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/1994 και του άρθρου 1, παρ.3 του Ν.2527/1997.

δ. Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

ε. Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.


Δεν μπορούν να μεταταγούν στην κατηγορία Τ.Ε. οι υπάλληλοι που διαθέτουν πτυχίο διετούς φοίτησης των Κ.Α.Τ.Ε. ή των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή πτυχίο ισότιμο προς αυτό, διότι το πτυχίο των σχολών αυτών είναι ισότιμο προς το πτυχίο Τ.Ε.Ι., μόνο εφόσον αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ετών (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 76/2017, 110/2015).

Πτυχία διετούς φοίτησης των Κ.Α.Τ.Ε. ή των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμα προς αυτά πτυχία άλλων σχολών αναγνωρίζονται με σχετική πράξη ως ισότιμα με πτυχία Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας, όχι αυτοδίκαια αλλά εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, μετά τη λήψη του πτυχίου ή την απόκτηση της ισοτιμίας, όπως ορίζει η παρ.3 2 του άρθρου 5 του Ν.1865/1989 (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 207/2016, 110/2015).

ü Μετάταξη στους κλάδους Π.Ε. ή Τ.Ε. Πληροφορικής

Μετάταξη στους κλάδους Π.Ε. ή Τ.Ε. Πληροφορικής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3584/2007, υπαλλήλου που διαθέτει εμπειρία και τίτλο σπουδών διαφορετικό εκείνου που απαιτείται από την παρ.1 των άρθρων 6 και 14 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύουν, δεν είναι δυνατή (Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 144/2010, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 46588/5-8-2010).

Πτυχία, πιστοποιητικά σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλοι τίτλοι που χορηγούνται από παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (κολλέγια, εργαστήρια κ.λπ.) και των οποίων έχει αναγνωρισθεί η επαγγελματική ισοδυναμία προς τίτλους τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη μετάταξη των κατόχων σε ανώτερη κατηγορία (Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 66/2016).


Προϋπόθεση επίσης της μετάταξης είναι ότι οι υπάλληλοι απέκτησαν το απαιτούμενο τυπικό προσόν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ή, εάν το κατείχαν κατά το χρόνο του διορισμού τους, έχει παρέλθει από τότε οκταετία (άρθρο 76, παρ.2 του Ν.3584/2007). Η οκταετία υπολογίζεται από την ημερομηνία διορισμού στην υπηρεσία, στην οποία απευθύνεται η αίτηση μετάταξης, δεν λαμβάνεται δηλαδή υπ’ όψη τυχόν προγενέστερη υπηρεσία του υπαλλήλου σε άλλο δημόσιο φορέα (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 69/2015).

Σε περίπτωση αλλοδαπού τίτλου, ο υπάλληλος θεωρείται ότι κατέχει το τυπικό προσόν από τότε που πήρε το πτυχίο του και όχι από τότε που αναγνωρίσθηκε η ισοτιμία του με τίτλο της ημεδαπής (Εγκύκλιος του Υπουργείου Προεδρίας Φ342/59/5005/1987).

Ειδικότερα, υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για το διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του, δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του (άρθρο 76, παρ.2 του Ν.3584/2007).

Κατ’ εξαίρεση, για τους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Ε. 23 (Δημοτική Αστυνομία) που υπηρετούσαν στους Ο.Τ.Α. κατά τη δημοσίευση του Νόμου 3146/2003 (23-5-2003) και εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του Νόμου αυτού, απαιτείται για τη μετάταξή τους στους κλάδους Π.Ε. 23 ή Τ.Ε. 23 τετραετής (και όχι οκταετής) χρόνος υπηρεσίας από το διορισμό τους (Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 3/2004 κατά πλειοψηφία).

Για τους υπαλλήλους που μονιμοποιήθηκαν στους Ο.Τ.Α. με τους Νόμους 1476/1984, 1735/1987 και 1874/1990, λαμβάνεται υπ’ όψη για τη συμπλήρωση της οκταετίας και ο χρόνος υπηρεσίας τους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 118842/17-12-1991, Εγκύκλιος του Υπουργείου Προεδρίας ΔΙΔΑΔ/Φ2/7/7235/1994).

Στο άρθρο 22 του Ν.3584/2007 ορίζεται ότι «οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων».
Για τους περιλαμβανόμενους σε πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. ή των φορέων του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 που εκδόθηκαν μετά την 1-1-2009, ανεξαρτήτως τυχόν μεταβολής του φορέα διορισμού, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της ανωτέρω τετράμηνης προθεσμίας έως την κατάρτιση της υπαλληλικής σχέσης, συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της οκταετίας. Το ίδιο ισχύει και σε όλους τους φορείς, στους οποίους προβλέπονται αντίστοιχοι περιορισμοί (άρθρο 17 του Ν.4440/2016).
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο